HDSD Đèn pin Mateminco G02 (Astrolux HL02)

Đèn đang tắt

Đèn đang mở

1 click

Mở đèn ở mức sáng được nhớ trước đó

Đổi mức sáng

Nhấn giữ

Đèn vẫn tắt

tắt đèn

2 clicks

Nháy nhanh (strobe)

Turbo

3 clicks

Đổi nhóm sáng (1 <-> 2)

Đổi nhóm sáng (1 <-> 2)

4 clicks

báo điện áp pin

Không phản hồi

5 clicks

Khóa <-> Mở khóa

Khóa <-> Mở khóa

6 clicks

Vào chế độ tức thời (tháo pin để thoát)

Không phản hồi

Nhóm 1: Thấp – Vừa – Cao – Turbo
Nhóm 2: Thấp – Cao – Turbo – Strob – SOS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.